Lietuva pirmojo pasaulinio karo metais « Mokslo diena « 

Lietuva pirmojo pasaulinio karo metaisParsisiųsti pilną doc formatu (Nepavyksta parsisiųsti)

Įvadas

Žmonijos istorija yra nužymėta karais, bet taip pat ir troškimu sukurti santvarką, kurioje visi turėtų dvasinę laisvę ir medžiaginę gerovę. Amžių bėgyje nuolat vyko ir tautų pavergimas, bet kartu ir nukariautų, pavergtų, naikinamų tautų pasipriešinimas ir pastangos nusikratyti pavergėju.

XIX a. pabaiga buvo palyginti taikaus ir ramaus gyvenimo metas, pasižymėjęs pažangiomis idėjomis bei dideliais technikos laimėjimais. 1900 – 1914 m. vykusius karus pavyko sulaikyti siauresnėje erdvėje, neleidžiant jiems išsiplėsti. Tačiau 1914 – 1918 m. Europai teko pergyventi didžiulį karą, kuris istorinėje literatūroje vadinamas Didžiuoju Europos karu arba Pirmuoju pasauliniu karu, nes tame kare dalyvavo ne tik Europos didžiosios valstybės, bet ir jų kolonijos, dominijos bei savarankiškos užjūrio valstybės kaip Jungtinės Amerikos Valstijos ir net kai kurios Pietų Amerikos valstybės.

Šias valstybes į karo verpetą įsuko Austrijos – Vengrijos bei Vokietijos bloko ir Didžiosios Britanijos, Prancūzijos ir Rusijos koalicijos susidūrimas. Per šį karą stambiausios rungtyniaujančios imperialistinės šalys siekė perdalyti pasaulį. Jų vyriausybės tikėjosi išspręsti ir savo vidaus problemas, nuslopinti proletarinį ir nacionalinio išsivadavimo judėjimą.

Šis mano darbas istorinio laiko atžvilgiu apima labai trumpą laikotarpį (1914 m. – 1918 m.). Tuo metu visus, kurie sekė įvykius Pabaltijyje, stebino jaunų politikų ryžtingumas, kuris pradėjo sunkią diplomatinę kovą dėl Lietuvos nepriklausomybės, pasitikėjimas tautos žmonėmis, valstietiško jaunimo ryžtas ginti savo krašto laisvę ir priešintis bet kurios svetimos valstybės pasikėsinimams į Lietuvos nepriklausomybę. Šiuo darbu siekiu parodyti Lietuvos padėtį Pirmojo pasaulinio karo metais tiek politiniu, tiek socialiniu aspektu.

Turinys

Įvadas 3

Lietuva didžiojo karo pradžioje 4

Lietuva vokiečių okupacijos metais 5

   Oberosto karinė valdžia 5

   Vokiečių ūkininkavimas Lietuvoje 6

   Pinigai vokiečių okupacijos metu 8

   Švietimas 8

   Spauda 8

   Teismai 9

   Paštas 10

   Susisiekimas 10

Lietuvių politinė veikla okupacijos metu 11

Išvados 13

Naudota literatūra 14


© 2012-2021 | Visos teisės saugomos.