Biržulio ežero žuvų bendrijos produktyvumo įvertinimas « Mokslo diena « 

Biržulio ežero žuvų bendrijos produktyvumo įvertinimasParsisiųsti pilną doc formatu (Nepavyksta parsisiųsti)

ĮVADAS

Lietuvoje yra beveik 3000 ežerų, didesnių nei 0,5 ha. Ichtiologiniu požiūriu dauguma jų yra mažai, o dažnai ir visiškai netyrinėti. Vienas tokių yra Biržulio ežeras (duomenų apie ežero ichtiofaunos tyrimus nerasta).

Lietuvos ežeruose aptinkama per 40 žuvų rūšių (iš jų 29 – vietinės), tačiau viename ežere jų retai būna daugiau kaip 23-27 (Virbickas J., Virbickas T., 1996). Kiekviena jų skiriasi augimo greičiu, produkcija ir kitomis savybėmis. Todėl kiekvieno ežero žuvų bendrijos biomasė, produkcija ir kitos savybės labai priklauso nuo rūšinio bendrijos sąstato ir įvairovės. Būtent ichtiologiniai tyrimai leidžia įvertinti ežerų žuvų išteklius bei produktyvumą, žuvų bendrijų formavimosi kryptį bei rūšinio sąstato kaitą, įžuvinimo darbų apimtis, be to nustatyti racionalų mėgėjiškos bei verslinės žvejybos režimą.

Tiriamojo darbo tikslas – nustatyti Biržulio ežero žuvų bendrijos bei žuvų rūšių populiacines charakteristikas. Kadangi ežeras yra botaninis-zoologinis draustinis, stebėjimų medžiaga turi ir pažintinę bei mokslinę vertę.

DARBO TIKSLAS: Nustatyti Biržulio ežero žuvų bendrijos bei žuvų rūšių populiacines charakteristikas.

DARBO UŽDAVINIAI:

1. Nustatyti Biržulio ežero žuvų bendrijos rūšinę įvairovę ir sudėtį;

2. Įvertinti Biržulio ežero žuvų biomasės tankį ir gausumą;

3. Įvertinti Biržulio ežero žuvų bendrijos metinę produkciją.

 

TURINYS

ĮVADAS 3

1. LITERATŪROS APŽVALGA 4

1.1. Žuvų produkcija 4

1.2. Žuvų rūšių skirstymas į ekologines grupes 4

1.3. Lietuvos ežerų klasifikacija pagal žuvų bendrijos sandarą 5

1.4. Bendra Biržulio ežero charakteristika 7

2. TYRIMO METODAI IR MEDŽIAGA 9

2.1 Tyrimų vieta, laikas ir empiriniai duomenys 9

2.2. Naudota įranga 9

2.3. Žuvų gausumo, biomasės bei metinės produkcijos vertinimas 10

3. TYRIMO REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS 13

3.1. Patikslinti duomenys apie Biržulio ežero žuvų bendrijos sudėtį 13

3.2. Biržulio ežero tipas pagal žuvų bendrijos branduolio sandarą 14

3.3. Biržulio ežero žuvų gausumo ir masės pasiskirstymas imtyse 15

3.4. Biržulio ežero žuvų biomasės tankis ir gausumas ežere 17

3.5 Biržulio ežero žuvų metinė produkcija 20

IŠVADOS 22

LITERATŪROS SĄRAŠAS 23

PRIEDAI 24


© 2012-2021 | Visos teisės saugomos.